วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านบางขนุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2515  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่ราษฎร์ช่วยกันสร้างขึ้นในครั้งแรก  โดยมีผู้ริเริ่มดังนี้
                1.  นายยก  ศรีสาคร           บริจาคที่ดิน                           จำนวน  20  ไร่
                2.  นายสงวน  สาเรศ         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2              เป็นกรรมการ
                3.  นายจำรัส  มัฌชิม         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4              เป็นกรรมการ
                คณะกรรมการพร้อมด้วยราษฎรในหมู่ที่  2 และหมู่ที่  4  ตำบลบ้านทำเนียบได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย
                ในปี พ.. 2516  ได้ทำพิธีมอบอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2516  โดยมีนายวาส  ชุมทัพ  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอคีรีรัฐนิคมเป็นผู้รับมอบและเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยมีครูเพียงคนเดียวคือ นายวิเชียร  ท่วมจร  มีนักเรียน  30  คน
                ในปี พ.. 2517  ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีนักเรียน  33  คน  มีครูทำการสอน  2  คน และในปีนี้ได้เกิดวาตภัยพัดเอาอาคารเรียนชั่วคราวพังเสียหาย  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก  ขนาด  3  ห้องเรียน  พร้อมด้วยบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน  1  หลัง
                ในปี พ.. 2520  ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านเมือง  ทำให้คณะครูได้รับความเดือดร้อน  ไม่กล้ามาปฏิบัติราชการ จึงได้รายงานไปยังต้นสังกัดทราบ  ทางจังหวัดจึงได้สั่งปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว  เดือน เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์คลี่คลายจึงได้เปิดทำการสอน  และได้แต่งตั้งให้นายกำพล  ศิริยงค์  มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปีเดียวกันก็ได้ขยายชั้นเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีครูทำการสอน  5  คน
                ในปี พ.. 2523  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง
                ในปี พ.. 2529  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ สปช. 203   จำนวน   1  หลัง
            ในปี พ..  2534 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103 / 3  จำนวน  1  หลัง
แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน

G
 
โรงเรียนบ้านบางขนุน


H
 
สำนักสงฆ์ถ้ำเบื้องแบบ

     


 
                                                หมู่บ้านที่มารับบริการ

ถนนสุราษฎร์  ตะกั่วป่า

B
 

ศาลาอเนกประสงค์

                                                                                


                                                                                                   วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านบางขนุน เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่พึงพอใจแก่ชุมชน

พันธกิจ